Serveis

  • Assessoria Fiscal: Liquidació d’impostos i planificació fiscal de Societats, persones físiques, Cooperatives, Fundacions, Inspeccions, Recursos …
  • Assessoria Comptable: Direcció i Assessorament comptable, Outsourcing Comptable, Formació de personal, Llibres Oficials i Comptes Anuals …
  • Assessoria Laboral: Nòmines, Seguretat social, Contractes, Planificació Laboral, Inspeccions …
  • Assessoria Mercantil: Tramitació de tots els documents de naturalesa mercantil, Constitució, Transformació, Fusió i Dissolució de societats, Assistència a Juntes, Actes …
  • Assessoria Financera: Diagnòstic i Outsourcing Financer, serveis d’inversió …
  • Consultoria: Corporate Finance, Valoració d’Empreses, Due Dilligence, Estudis de Viabilitat i Reorganització Administrativa, Mentoring …
  • Dictàmens Judicials i Auditoria: Peritacions i dictàmens judicials, Procediments Concursals, Auditoria Legal i Voluntària, SEPLBAC i LOPD, Certificacions Comptables …
  • Software: ERP de Gestió Integral de tota l’empresa. SaaS Programari as a Service (Lloguer per ús)